Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Openbare Montessorischool Oog in Al bestaat uit ten minste drie personeelsleden en ten minste drie ouders van leerlingen. Ongeveer acht keer per jaar komt de MR samen. We bespreken dan de stukken vanuit het bestuur waar we als MR instemmings- of adviesrecht op hebben. Ook hebben we het over signalen van ouders en leerkrachten die we per mail, brief of in ons persoonlijk contact ontvangen.

 

Als MR werken we met een jaarplan. Hierin staan de stukken en onderwerpen die jaarlijks besproken worden (bijvoorbeeld het formatieplan, de begroting en het jaarplan). Ook hebben we het over thema’s als een veilig leerklimaat, werkdrukverlaging, studiedagen en leermethodes. Jaarlijks formuleren we als MR ook een aantal speerpunten; onderwerpen waar we extra aandacht op willen vestigen. 

 

Als MR hebben we o.a. instemmingsrecht bij:

  • Het vaststellen van het formatieplan en het werkdrukverlagingsplan;
  • Het vakantierooster en de schooltijden;
  • Verbouwing van de school;

Als MR hebben we o.a. adviesrecht bij:

  • Het aanstellen van nieuw schoolbestuur;
  • Het vaststellen van het jaarplan;
  • Het vaststellen van de (meerjaren)begroting;

U kunt ons bereiken door een mail te sturen aan: mr.ooginal@spoutrecht.nl  

 

Ons jaarplan, de vergadernotulen en het jaarverslag zijn openbaar toegankelijk:

Jaarplan MR Montessorischool Oog in Al – 2022-2023

Jaarverslag MR Montessori Oog in Al schooljaar 2021-2022

 

 

notulen schooljaar 2022/2023  notulen schooljaar 2021/2022

Notulen MR-vergadering 17 april 2023

Notulen MR-vergadering 28 november 2022

Notulen MR-vergadering 12 september 2022

 

Notulen MR-vergadering 20 juni 2022

Notulen MR-vergadering 18 mei 2022

Notulen MR-vergadering 06 april 2022

Notulen MR-vergadering 20 januari 2022

Notulen MR-vergadering 24 november 2021

Notulen MR-vergadering 13 oktober 2021 

Notulen MR-vergadering 23 september 2021

Personeelsgeleding

Alex Ennen: leerkracht van BBA (2 dagen) en leerkracht ondersteuning (2 dagen)

“In mijn vorige carrière was ik lid van de MR van een grote organisatie. Ik heb dat als heel zinvol ervaren en gezien dat je als medewerker in de MR wel degelijk invloed kunt uitoefenen op het reilen en zeilen van de organisatie. Als lid van de MR van de Montessorischool hoop ik hetzelfde te kunnen doen, maar ook zal ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven in deze positie inzetten voor het succes van de school.”

Wendelmoet Kuipers: al 18 jaar werkzaam op de montessorischool als leerkracht van de Leren lerenklas en begaafdheidsspecialist. “Ook werk ik voor de Magis-groep, een bovenschoolse verrijkingsgroep die bij ons op school gegeven wordt. Daarnaast heb ik een dochter in de middenbouw, Lucie, en ook mijn twee oudere kinderen hebben hier op school gezeten.In de vergaderingen van de MR komt zo ongeveer alles wat belangrijk is voor de lange termijn-ontwikkeling van school voorbij: allerlei plannen, voornemens, personeelsbeleid, samenspel met de omgeving zoals de gemeente, de invloed van actuele ontwikkelingen op het dagelijkse reilen en zeilen op school. Het is heel erg boeiend en zinvol om hier met elkaar over te praten en visie over te vormen, daarom zit ik al heel wat jaren met veel plezier in de MR.”

Ilse Swank: sinds zes jaar werkzaam als leerkracht, momenteel drie dagen per week in de bovenbouw.
“Mijn eigen kinderen wonen al zelfstandig. Toen zij nog naar de basisschool gingen zat ik in de MR van hun school als oudergeleding. Naast mijn werk als leeracht houd ik van fotograferen en werk ik op een wijngaard. Van fotograferen op de wijngaard word ik natuurlijk heel blij.

Ik vind het belangrijk goed te communiceren met de achterban. Graag nodig ik iedereen uit om kritisch te blijven kijken naar alle ontwikkelingen binnen de school.  Met z’n allen vormen en maken we de school. Ik denk en hoop dat we met deze medezeggenschapsraad een nuttige bijdrage aan een prachtige school kunnen leveren, waarin iedereen zich thuis voelt.” 

 

 

Oudergeleding

Geerten de Goede: vader van Fenne (8jr, MBB), Maurits (6jr, MBD) en Olivier (4jr, OBC) en ik ben getrouwd met Florentine.“Ik ben werkzaam bij de VO-raad en PO-Raad als projectleider Informatieproducten Passend Onderwijs. Sinds september 2020 zit ik in de MR. De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van de school van mijn kinderen. Door de kennis en ervaring die ik dagelijks via mijn werk op doe over het onderwijs kan ik een doordachte bijdrage leveren aan de beslissingen en adviezen die de MR op verschillende onderwerpen moet geven. Gezamenlijk met mijn mede-MR-leden werken we aan een veilige en prettige school voor alle kinderen en personeel.”

 

Sanne Blik - Bosmans: moeder van Yori, Kyo en Xavi en getrouwd met Tjerk. 

"Ik werk als gezinstherapeut en orthopedagoog bij de aanvullende jeugdhulp in Utrecht. 

Waarom moeilijk doen als het samen kan, daar geloof ik echt in. Ik vind het mooi dat ik als mens, als moeder, als professional en nu ook als MR-lid samen met belangrijke anderen om (en met) kinderen heen, kan bijdragen aan hun veiligheid, vertrouwen en geluk. Juist met elkaar maken we de school als een prachtige ontwikkelplek, waar kinderen zich aangemoedigd voelen om vanuit intrinsieke motivatie te groeien. Daar draag ik graag mijn steentje in bij. 

 

Sanne Hekman: moeder van Lena (groep 6, MBD) en getrouwd met Peter.
“Ik werk als freelance communicatieadviseur en als kindercoach. Daarnaast ben ik leerkracht in opleiding, via de Marnix Academie in Utrecht. Het woord ‘verbinding’ is heel belangrijk in de opvoeding aan mijn dochter. Verbinding tussen ons als gezin, verbinding met de mensen die ons dierbaar zijn. Ook zoek ik graag verbinding met de school, met de leerkrachten en met andere ouders. Door lid te zijn van de MR kan ik deze verbinding nog meer handen en voeten geven.”