Onze school

Uw kind en u zijn van harte welkom op de openbare montessori basisschool Oog in Al.
Obs Montessorischool Oog in Al biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie.
Er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de ideeën van de Italiaanse onderwijshervormer dr. Maria Montessori. Haar visie op de ontwikkeling van kinderen vormt het fundament voor de wijze waarop ons onderwijs is ingericht. Deze visie blijkt ook nu nog verrassend actueel en sluit goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs.

 

Te denken valt hierbij aan de tendens tot individualisering van het onderwijs (een continue en ononderbroken ontwikkelingsgang) en aan het streven naar onderwijs dat aansluit bij de basisbehoefte van elk kind. Maria Montessori heeft een experimentele methode ontwikkeld, die in elke tijd vraagt om een eigen uitwerking met behoud van de wezenlijke elementen uit haar visie.

 

De visie

De visie van de school op opvoeding en onderwijs is terug te vinden in de volgende aspecten:

 

Warmte en veiligheid
Wanneer het pedagogisch klimaat veilig is, komt het kind tot leren. Er is aandacht voor elkaar en het individuele kind. Wij hechten veel waarde aan een veilige leeromgeving. Dit komt tot uiting in het lesprogramma Vreedzame School.

Betekenisvol leren
De kinderen krijgen leerstof aangeboden, die voor hen betekenis heeft; nu en in de toekomst. De kinderen worden gestimuleerd tot nieuwsgierig, onderzoekend en kritisch handelen en leren reflecteren op het eigen gedrag.

Samen leren leven
We leren de kinderen sociale vaardigheden. Zij leren omgaan en rekening houden met het belang van de ander. Dit doen zij zowel in onze heterogene groepen als groepsoverstijgend. De individuele ontwikkeling van het kind staat voorop. Het onderwijs op onze school zorgt er voor, dat kinderen zich in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn de talenten van kinderen zowel middel als doel.
 

Vrijheid in gebondenheid
Kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken met betrekking tot hun werk. De keuzes zijn gericht op het beheersen van de kerndoelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke mogelijkheden, de omgeving en de ander. Help mij het zelf te doen is de boodschap die wij geven. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het kind bij zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en geeft hierbij zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid.
De laatste drie aspecten behoren specifiek bij het Montessori-onderwijs.

 

Vriendelijke groet,

Maarten Jacobs

directeur obs Montessorischool Oog in Al